Welkom op De Voorleeshoek, gevestigd op Cruquiusweg 98a, 1019 AJ te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 67238025. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die De Voorleeshoek aanbiedt en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen De Voorleeshoek en jou. Wij behouden het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Door gebruik te maken van de diensten van De Voorleeshoek stem je automatisch in met de algemene voorwaarden.

1. Dienst

1.1 De Voorleeshoek biedt een online videoplatform met voorleesfilmpjes voor kinderen van 0-10 jaar via haar website (www.devoorleeshoek.nl), de app en andere digitale en niet-digitale kanalen (de dienst). De Dienst is beschikbaar voor iedereen die een abonnement hebben (hierna abonnee/abonnees). Als abonnee krijg je onbeperkt toegang tot de Dienst.

2. Abonnement

2.1 Als je abonnee wilt worden van De Voorleeshoek moet je minimaal 18 jaar oud zijn. Als je jonger bent dan 18, mag je de dienst alleen gebruiken met toestemming van een ouder of wettelijke voogd en onder het account van deze persoon.

2.2 Een proefabonnement van een maand op De Voorleeshoek wordt maandelijks automatisch voortgezet totdat je het opzegt of wij het beëindigen. Proefabonnementen zijn alleen bestemd voor nieuwe abonnees en bepaalde voormalige abonnees. De Voorleeshoek behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen inzicht te bepalen of je in aanmerking komt voor een proefabonnement.

2.3 Het proefabonnement wordt maandelijks voortgezet totdat je het opzegt of wij het beëindigen. We factureren de maandelijkse abonnementskosten via de gekozen Betalingsmethode.

2.4 We kunnen verschillende soorten abonnementen aanbieden, waaronder speciale promotionele abonnementen of abonnementen met afwijkende voorwaarden en beperkingen.

2.5 Het proefabonnement voor scholen loopt na twee weken automatisch door in een schoolabonnement. De school ontvangt een factuur van De Voorleeshoek. Indien het proefabonnement niet binnen de proefperiode van twee weken is opgezegd, heeft de school een schoolabonnement voor de duur van één jaar. Dit abonnement wordt jaarlijks automatisch voortgezet totdat je het opzegt of wij het beëindigen. Bij speciale acties waarbij een school een project van Kleuteruniversiteit ontvangt, dan geldt er geen proefperiode van twee weken, maar gaat het abonnement direct in. 


3. Betaling/Facturering

3.1 Wanneer je je De Voorleeshoek abonnement start, autoriseer je ons om vooraf maandelijks de abonnementskosten tegen het dan geldende tarief af te schrijven via je Betalingsmethode.

3.2 De Voorleeshoek heeft het recht om de prijs van het abonnement te wijzigen, maar zal bij een eventuele prijsverhoging leden hiervan op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden het abonnement te beëindigen.

3.3 Betalingen kunnen niet worden teruggestort. Daarom verrichten we geen terugbetalingen of crediteringen voor gedeeltelijk gebruikte perioden. Na opzegging blijf je toegang tot de service behouden tot het einde van je lopende factureringsperiode.

4. Duur & beëindiging

4.1 Je kunt een abonnement op elk gewenst moment opzeggen. Je blijft dan toegang tot de De Voorleeshoek behouden tot het einde van je maandelijkse factureringsperiode. We verrichten geen terugbetalingen of crediteringen voor een gedeelte van de maand van een abonnementsperiode.

5. Gebruik

5.1 De Voorleeshoek is alleen bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Gedurende de looptijd van jouw abonnement verstrekken we een licentie om de dienst te gebruiken. Je stemt ermee in om de service niet te gebruiken voor openbare vertoningen. Het gebruiken van de service in een klaslokaal, ziekenhuiszalen of verpleeghuizen geldt niet als openbare vertoning.

5.2 Je stemt ermee in om De Voorleeshoek te gebruiken overeenkomstig alle toepasselijke wetten, regelgevingen en voorschriften, met inbegrip van daarin opgenomen beperkingen ten aanzien van openbare vertoningen of het gebruik van de service of content. Je stemt ermee in om content en informatie die is opgenomen in of verkregen vanaf of via de De Voorleeshoek, niet te archiveren, te downloaden (anders dan via benodigde caching voor persoonlijk gebruik), te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, in licentie te verstrekken, hiervan afgeleide werken te maken, te koop aan te bieden of te gebruiken, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van De Voorleeshoek of haar licentiegevers.

5.3 Je stemt er eveneens mee in om de content bescherming van de De Voorleeshoek niet te omzeilen, te verwijderen, te wijzigen, te deactiveren, te belemmeren of te hinderen; geen robots, spiders, scrapers of andere geautomatiseerde middelen te gebruiken om toegang te verkrijgen tot De Voorleeshoek.

5.4 De streaming software van De Voorleeshoek is ontwikkeld om content vanaf De Voorleeshoek te kunnen streamen via De Voorleeshoek-compatibele- apparaten. Deze software kan per apparaat en per medium variëren, en ook kunnen de functies tussen apparaten verschillen. De Voorleeshoek en derde software-aanbieders die worden gebruikt voor de De Voorleeshoek garanderen niet dat het apparaat doorlopend compatibel is met onze service en ook niet dat je de Dienst ononderbroken of zonder fouten kunt gebruiken.

5.5 Het is niet toegestaan om:

  • anderen om hun Inloggegevens te vragen of je aan te melden via andermans account;
  • je toegang te verschaffen of proberen te verschaffen tot de website op andere wijze dan door het gebruik van je eigen inloggegevens;
  • iemand anders toegang te verschaffen tot je Account;
  • een doorlopend abonnement, kwartaal of jaarabonnement te gebruiken in de klas als schoolabonnement.

5.6 De Voorleeshoek is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens jou (onderdelen van) de dienst en/of de content (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Dienst.

5.7 De Voorleeshoek garandeert niet dat De Voorleeshoek en de dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen kunnen mede, maar niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. De Voorleeshoek is jegens jou op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De Voorleeshoek is niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik van de Dienst mocht lijden, tenzij die schade is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid van De Voorleeshoek.

7. Privacy

7.1 Wij behandelen persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Voorleeshoek verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens enkel om het gebruik van het abonnement mogelijk te maken en in dit verband met je te communiceren. De Voorleeshoek zal de persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken, tenzij (a) je hiermee akkoord bent gegaan, (b) dit met het oog op het hiervoor genoemde doel noodzakelijk is of (c) als De Voorleeshoek daartoe verplicht is op grond van wet of rechtspraak.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 De IE-rechten met betrekking tot de Dienst alsmede de via de Dienst openbaar gemaakte Content, berusten bij De Voorleeshoek en/of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige IE-rechten aan de abonnee over te dragen.

8.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, geeft De Voorleeshoek aan de abonnee een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst voor de doeleinden als beschreven in deze Algemene Voorwaarden.

8.3 De abonnee zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE-rechten van De Voorleeshoek, zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de Website of de Content althans het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van de Website of de Content zoals bedoeld in de Databankenwet.

8.4 Alle informatie, materialen en/of documenten die de abonnee verstrekt aan De Voorleeshoek in het kader van de Dienst blijft eigendom van de abonnee. De Voorleeshoek verkrijgt een kosteloze, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-opzegbare, onbeperkte, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de informatie, materialen en/of documenten te gebruiken en te bewerken in het kader van de Dienst.

9. Klachtenregeling

9.1 We doen onze uiterste best onze Abonnees tevreden te stellen. Mocht je een klacht hebben, dan horen we dat graag. Stuur je klacht zo volledig mogelijk naar info@devoorleeshoek.nl. Je klacht wordt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen vijf dagen na ontvangst behandeld.

10. Geschillen

10.1 Op deze gebruiksovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.